2018 Easy Peasy

Renata Nowakowska

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Renatę Nowakowską  start-up w ramach Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Twój Start-Upz siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.ezpzenglish.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

1.    Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.
2.     Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3.    W przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Sprzedawca udziela nieodpłatnie Klientowi licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, do Treści cyfrowych, stanowiących utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666), będących przedmiotem ww. Umowy, na następujących polach eksploatacji:
a)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - utrwalanie w pamięci komputera oraz zwielokrotnienie techniką drukarską;
b)    w zakresie rozpowszechniania utworu - jedynie wystawienie, wyświetlenie lub odtworzenie Treści cyfrowej, stanowiącej utwór, w celach edukacyjnych i dydaktycznych;
c)    wprowadzanie, utrwalanie, zwielokrotnianie i przetwarzanie w pamięci komputera.
4.    Zabrania się wprowadzania zakupionych Treści cyfrowych do obrotu, modyfikowania, dystrybuowania, rozpowszechniania, w tym udostępniania osobom oraz podmiotom trzecim w celach komercyjnych.
5.    Dostawy realizowane są w dni robocze. Czas oczekiwania określony jest przy każdym produkcie.
6.    Sprzedawca na życzenie Klienta na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu rejestracyjnym, przesyła fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary, zamówioną usługę Szkolenie lub Treści Cyfrowe, w formie pliku elektronicznego w formacie PDF.
7.    Towary zakupione w formie elektronicznej, pliki PDF – nie podlegają zwrotowi.
8.    Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy, Klient może kierować w formie pisemnej na adres mailowy lub korespondencyjny Sprzedawcy.
9.    Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy zgłoszonej przez Klienta.
10.     Klient może zgłosić Sprzedawcy również reklamację w związku z realizacją Umowy, której przedmiotem jest dostarczanie Treści cyfrowych lub usługa Szkolenie. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres marysia@fullofideas.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
11.    Sprzedawca nie ponosi ani nie zwraca kosztów odesłania towaru.
12.     Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
13. Sprawy szkoleń reguluje Regulamin szkoleń dostepny pod adresem https://www.ezpzenglish.pl/regulamin-szkolen
14. Nieopłacone zamówienia zostają ANULOWANE po upływie 3 dni.